W dniu 20.05.2022r.odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Przyjęto „SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO za 2021r.”

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybrano nowy Zarząd.